Visio Helsingistä

JÄRKEVÄ TALOUDENPITO - JÄRKI

 • Pääkaupunkina Helsinki on roolimalli asioiden hoitamisesta ja taloudenpidon tulee olla erinomaista. Hyvällä johtamisella talous pysyy kurissa ja toiminta säilyy tehokkaana. Investointien budjetit pitävät ja talouden väärinkäytöksiä ei synny. 

 • Pääkaupunkiamme tulee johtaa ammattitaitoisesti, Helsingin talousarvio vuodelle 2017 on loppusummaltaan noin 5 miljardia euroa, joten sekä tulovirrasta huolehtiminen että menojen pitäminen kurissa on tärkeää. Valtuusto sopi strategiaohjelmassaan 2013, että käyttömenojen reaalikasvu pidetään asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella yhden prosentin tuottavuuden parantamisella. Tästä yhden prosentin tuottavuustavoitteestatulee pitää myös jatkossa kiinni. Hyvällä johtamisella myös kaupungin työntekijöiden työtyytyväisyys paranee ja asukkaat saavat hyvää palvelua tehokkaasti tuotettuna.

 • Politiikka on yhteisten rahojen käyttöä, joten meillä ei ole varaa hoitaa yhteisiä asioita huonosti. Länsimetro on valitettava esimerkki siitä, miten käy, kun yhteisiä asioita hoidetaan huonosti. Isotkin investoinnit saadaan pysymään kustannusarvion puitteissa ja aikataulussa hyvällä johtamisella.

 • Helsingissä tulee olla hyvä asua ja tehdä liiketoimintaa. Kun hoidamme asiat järkevästi, tämä myös toteutuu. Järkeviä tavoitteita ovat muiden muassa kohtuuhintainen asuminen, laadukkaat palvelut asukkaille, julkisen liikenteen helppous, hyvät ja toimivat liikenneväylät Helsinkiin ja Helsingistä. Turha sääntely kannattaa karsia pois.

 

HYVÄ JOHTAMINEN - SYDÄN

 • Kaupunki on ihmisiä varten. Meidän tulee pitää huolta, että hyvä johtaminen ja tehokkuus tarkoittavat meille myös laadukasta ja hyvää palvelua. Asuin- ja työympäristön tulee mahdollistaa hyvä elämä meille kaikille. Eriarvoistumiskehitys tulee pysäyttää, jotta Helsinki on myös jatkossa toimiva kaupunki. Kun päätöksenteossa on sydän paikallaan, toteutuvat myös nämä tavoitteet.

 • Päätöksenteossa on oltava aina mukana numerot, mutta lisäksi on muistettava ajatella myös sydämellä. Ilman inhimillistä ja kaikkia ihmisiä arvostavaa näkökulmaa sorrumme helposti kylmiin ja koviin päätöksiin. Inhimillisiä päätöksiä tehdään, kun uskalletaan ottaa myös sydän mukaan päätöksentekoon.

 • Pakolaiskeskustelussa on noussut korostetusti esiin kykenemättömyys asettua toisen ihmisen asemaan. Itselleni inhimillisten arvojen huomioon ottaminen ja toisen ihmisen kohtaaminen ihmisenä ovat tärkeitä arvoja.

 

ETEENPÄIN KATSOMISEN TAITO - ROHKEUS

 • Teknologisen kehittymisen myötä myös kaupunkien toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Päätöksenteossa on oltava kiinni ajassa ja tartuttava rohkeasti teknologisen kehityksen tuomiin mahdollisuuksiin. Jakamistalous ja digitalisaatio muuttavat perustavalla tavalla kaupunkilaisten elämää. Kestävä kehitys on jo huomioitu kaupungin energiapolitiikassa. Tärkeintä uuden teknologian adaptoimisessa on ymmärrys oikeasta aikataulusta. Liian aikaisin tehdyt investoinnit käyvät kalliiksi helsinkiläisten kukkarolle ja toisaalta taas liian myöhään tehdyt investoinnit pudottavat meidät kehityksen kelkasta. Meillä pitää olla eteenpäin katsomisen taitoa ja rohkeutta tarttua oikea-aikaisesti mahdollisuuksiin.

 • Kaupungin ei tule olla vain toimija, joka sopeutuu muutokseen, vaan on uskallettava olla edelläkävijä. Demokratia mahdollistaa meille pysymisen ohjaksissa ja se mahdollisuus meidän tulee myös käyttää. Visionäärinen strategia on hyvä pitkän aikavälin suunnannäyttäjä.

 •  

  Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia liikkumisen monimuotoistumiselle. Suomi on liikkumisen murroksen edelläkävijämaa, josta Helsingin mukanaolo Bloomberg-säätiön MaaS-pilotissa on hyvä esimerkki. Liikkuminen palveluna ja robottiautot tarjoavat uusia tapoja liikkua ja meidän tulee olla aktiivisesti edistämässä liikkumisen uusia muotoja. Uudet liikkumisen muodot eivät sulje pois myös tarvetta yksityisautoilijoille ja hyvin toimiva kaupunki mahdollistaakin kaikille oman tavan liikkua.
 • Air BnB on hieno palvelu, joka mahdollistaa sekä joustavuutta Helsingin asuntotarjontaan että uuden ansaintamahdollisuuden kaupunkilaisille. Samalla on kuitenkin pidettävä huolta, ettei palvelua käytetä väärin ja ammattimainen lyhytaikainen vuokraus johda keskustan asuntokannan siirtymiseen enenevässä määrin hotelleiksi. Kohtuuhintaisesta asumisesta ei voida tinkiä.

 

SYDÄN, JÄRKI JA ROHKEUS - KAIKKI SAMASSA PAKETISSA!